Việc khai báo hóa chất nhập khẩu phải được thực hiện trước khi thông quan qua Cổng thông tin một cửa Quốc gia, không còn khai báo trực tiếp.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 113/2017/NĐ-CP ngày 9/10/2017 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Hóa chất.

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Hóa chất về: Yêu cầu chung để đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất; hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp; điều kiện sản xuất, kinh doanh tiền chất công nghiệp; hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp.

Nghị định cũng quy định chi tiết về hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp; hóa chất cấm, hóa chất độc; kế hoạch, biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất; khoảng cách an toàn đối với cơ sở hoạt động hóa chất nguy hiểm; phân loại hóa chất, phiếu an toàn hóa chất; khai báo hóa chất, thông tin về hóa chất; huấn luyện an toàn với hóa chất.

Kết nối- Chính sách - Khai báo hóa chất nhập khẩu qua Cổng thông tin một cửa Quốc gia
Hình minh họa.

Điểm đáng lưu ý, thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu có nhiều đổi mới.

Cụ thể, việc khai báo hóa chất nhập khẩu phải được thực hiện trước khi thông quan qua Cổng thông tin một cửa Quốc gia, không còn khai báo trực tiếp (hồ sơ giấy) như quy định tại Thông tư 40/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011.

Giấy xác nhận khai báo hóa chất được bãi bỏ. Thay vào đó, bộ Công Thương phản hồi thông tin qua Cổng thông tin một cửa Quốc gia, phản hồi này có giá trị xác nhận hoàn thành khai báo và làm cơ sở cho thủ tục thông quan.

Tổ chức, cá nhân tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin khai báo hóa chất và phải lưu trữ hồ sơ khai báo tối thiểu 5 năm.

Nghị định 113/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/11/2017.

Nghị định này thay thế Nghị định 108/2008/NĐ-CP ngày 7/10/2008 và Nghị định 26/2011/NĐ-CP ngày 8/4/2011; đồng thời, bãi bỏ Điều 8, Nghị định 77/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016.

Đánh giá chất lượng bài viết, dịch vụ
READ  Chiến lược Logistics - tầm quan trọng không nhỏ đến hoạt động Marketing