Các công ty dịch vụ vận chuyển hàng hóa phát triển ngày một nhiều để đáp ứng được nhu cầu cần gửi hàng đi nước ngoài của các cá nhân và doanh nghiệp trong nước, các công ty dịch vụ bắt…