Theo Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải quan)- đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình DN ưu tiên, đến nay, cả nước có 64 doanh nghiệp được công nhận. Trong đó, Việt Nam có 25 doanh…